VERİ ERİŞİM POLİTİKASI

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM POLİTİKASI

Kişisel Verilere Erişim Politikası Amacı

Veri sorumlusu olarak NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ(“My Nova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” veya "Şirket”) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve diğer yazılı politikalar ile hedeflenen; MY NOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ ile ilişki kuran müşterilerimizin/hastalarımızın, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, iş ortaklığı kurduğumuz gerçek veya tüzel kişi çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Kişisel Verilere Erişimin Kapsamı

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine, NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde çalışan veya görev alan kişilerin kişisel veriye erişimine ilişkindir.

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun toplanan ve saklanan kişisel verilere belli iş ve işlemlerin tamamlanabilmesi için sınırlı sayıda kişi tarafından, faaliyetle sınırlı olmak üzere erişim söz konusudur.

Veri sorumlusu NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİkişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİiçerisinde erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Bu kapsamda politika kapsamında NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde işlenen ve saklanan kişisel veriler ile ilgili süreçlerde ilerlenmesi gereken prosedür yer alacaktır.

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde kişisel verilere erişebilecek departmanlar ve kişisel veriye erişim durumları aşağıda belirtilmektedir:

Kişisel Verisine Erişilen İlgili Kişi

Veriye Erişebilecek Kişiler- Departmanlar

Veriye Erişim Durumu

Hasta

· Bilgi İşlem

· Muhasebe

· Hasta Hizmetleri

· Hasta Kabul

· Poliklinik Hizmetleri

Dosya Sunucusu

Intranet (Portal)

ERP Sistemi

Şirket Bilgisayarı

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

Üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Çalışan

· Hasta Hizmetleri

· Bilgi İşlem

· Poliklinik Hizmetleri

· İnsan Kaynakları

· Hukuk

· Kalite

· Bilgi İşlem

· Finans

Dosya Sunucusu

ERP Sunucusu

Intranet (Portal)

Şirket Bilgisayarı

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

ERP Sistemi

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Çalışan Adayı

· İnsan Kaynakları

· Bilgi İşlem

· Hukuk

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Tedarikçiler

· Bilgi İşlem

· Muhasebe

Dosya Sunucusu

Mail

Intranet (Portal)

Şirket Bilgisayarı

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

ERP Sistemi

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

İş Ortakları (Gerçek Kişiler)

· Yönetim Kurulu

· Bilgi İşlem

· Muhasebe

Mail

Şirket Bilgisayarı

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Hasta Yakını

· Poliklinik Hizmetleri

· Bilgi İşlem

· Muhasebe

· Hasta Kabul

Dosya Sunucusu

Intranet (Portal)

Şirket Bilgisayarı

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Ziyaretçi

· Bilgi İşlem

· Hasta Kabul

Kamera Server

ERP Sistemi

Basılı Form

Dosya (Fiziksel)

Klasör (Fiziksel)

üzerinden erişim sağlanmaktadır.

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİbünyesinde kişisel verilere erişebilecek kişiler;

Çalışanın Kişisel Veriye Erişimi

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanların işe alınma süreçlerinde imzalanan İş Sözleşmelerinde gizliliğe ve kişisel veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir. İş Sözleşmelerinin ayrılmaz parçaları olan politikalar ve taahhütnamelerde de kişisel verilerin korunması gözetilmektedir. Çalışanlar, aldığı eğitimler ve bilgilendirmeler sonucunda rol ve sorumlulukları, görev tanımları göz önünde bulundurulduğunda çalışanlar;

Sadece kendi görev tanımları ile ilişkili kişisel verilere erişebilmektedir. Bu kişisel verilere KVKK 12. madde uyarınca işleme amaçlarına uygun erişim söz konusudur. NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ personeli görev tanımı dışında kişisel verilere erişmesi mümkün değildir.

Hassas nitelikli kişisel verilere erişim KVKK madde 6 uyarınca şartların sağlanması durumunda söz konusudur. NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde görev alan personel, müşterilerin kişisel verilerine, NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİile müşteriler arasında bulunan sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında erişim sağlamaktadır. Personelin kanunlarda açıkça öngörülme durumları hariç hassas nitelikli kişisel verilere erişimi açık rıza şartının sağlanması ile mümkündür. Sağlık ve cinsel hayat verilerinin, açık rıza olmaksızın işlenmesi yalnızca kanunda öngörülen şartların sağlanması durumunda gerçekleştirilecek olup; NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde söz konusu veri işleme süreci işyeri hekimi tarafından gerçekleştirilecektir.

Personel görev tanımı dışında ki iş ve faaliyetlerle ilgili kişisel verilere erişemez. Görev tanımı içerisinde öğrendiği kişisel verileri korumakla ve izinsiz paylaşmamakla yükümlüdür. Tesadüfi yollarla erişim sağladığı kişisel verileri izinsiz paylaşamaz.

Müşterinin Kişisel Veriye Erişimi

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişkisi bulunan müşteriler sadece kendileri ile ilgili ve sınırlı olmak üzere iletişim kurduğu personelle ilgili kişisel verilere erişim hakkına mevcuttur. Bununla beraber müşteri ilgili kişi olması durumunda KVKK madde 11 uyarınca haklarını kullanabilir.

Üçüncü Kişilerin, Hissedarların ve İş Ortaklarının Kişisel Verilere Erişimi

Üçüncü kişiler, hissedarlar ve iş ortaklarının kişisel verilere erişimi ancak KVVKmadde 5 uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla”,“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarında söz konusudur.

Bu politikadaki hiçbir içerik hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Söz konusu metinler hazırlanırken o tarihteki yasal mevzuat esas alınmış olup; ileriki tarihte gerçekleşen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde farklılıklar meydana gelebilir.

NOVA DENTAL VE MEDİKAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİüçüncü kişilerle imzalanan sözleşmelerde gizliliğe ve kişisel veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve bu şartlara uygun hareket edilmesi beklenmektedir.